به دنبال خرید ویلا در رویان هستید ؟

خرید ویلا در رویان به صورت نقد و اقساط

حمام 3
حمام 1291
پارکینگ 2
انداره 300
حمام 3
حمام 1298
پارکینگ 2
انداره 170
حمام 2
حمام 2521
پارکینگ 1
انداره 110 متر
حمام 3
حمام 2520
پارکینگ 1
انداره 180 متر
حمام 4
حمام 2611
پارکینگ 2
انداره 320
حمام 2
حمام 1104
پارکینگ 2
انداره 120
حمام 3
حمام 1106
پارکینگ 2
انداره 200
حمام 2
حمام 1096
پارکینگ 2
انداره 110
حمام 3
حمام 2400
پارکینگ 1
انداره 205 متر
حمام 3
حمام 2401
پارکینگ 1
انداره 265 متر
حمام 3
حمام 2402
پارکینگ 1
انداره 270 متر
حمام 3
حمام 2404
پارکینگ 1
انداره 170 متر
حمام 3
حمام 2406
پارکینگ 1
انداره 280 متر
حمام 2
حمام 2445
پارکینگ 1
انداره 95
حمام 4
حمام 2444
پارکینگ 3
انداره 320
حمام 2
حمام 2122
پارکینگ 1
انداره 120 متر
حمام 3
حمام 2121
پارکینگ 1
انداره 220
حمام 3
حمام 2525
پارکینگ 2
انداره 180
حمام 3
حمام 2520
پارکینگ 2
انداره 180
حمام 3
حمام 2604
پارکینگ 1
انداره 180 متر
حمام 3
حمام 2507
پارکینگ 2
انداره 230
حمام 2
حمام 2113
پارکینگ 1
انداره 120 متر
حمام 2
حمام 2111
پارکینگ 1
انداره 150 متر
حمام 3
حمام 2105
پارکینگ 1
انداره 180 متر
حمام 2
حمام 2446
پارکینگ 2
انداره 135
مقایسه ملک
ملکی را برای مقایسه اضافه کنید.